TREBALLA AMB NOSALTRES

A ADD Informàtica l’equip humà és clau per conduir amb èxit el procés de transformació en què està immersa la companyia. Som dinàmics i entusiastes. Ens mou la passió per la tecnologia i treballem cada dia per oferir les millors experiències als nostres clients. Si s’identifica amb nosaltres envieu-nos el vostre currículum o reviseu les ofertes disponibles.

envie cv

LES NOSTRES ÚLTIMES OFERTES D’OCUPACIÓ

Programador .NET Core

Busquem un desenvolupador especialista en Frontend per al nostre departament de R+D+i. Formaràs part en el desenvolupament de l’aplicació de gestió líder al sector dependència espanyol, amb presència a mercats estrangers.

T’ocuparàs de la programació usant les últimes tecnologies multiplataforma de Microsoft, arquitectura basada en microserveis i en N-Capas, fent ús de bones pràctiques de desenvolupament com són testeig unitari, revisions de codi, patrons, principis SOLID, injecció de dependències , continus delivery, etc.

Busquem una persona intel·ligent, amb alta capacitat de resolució de problemes i capacitat d’abstracció, una actitud crítica formada, i per descomptat, motivat/da per créixer professionalment i amb gran interès autoformatiu.

Llegir més

Forma part d’un gran equip de professionals altament qualificats, on podràs aprendre dels millors professionals i trobaràs l’oportunitat d’utilitzar els darrers entorns de desenvolupament, percebent per això un salari competitiu, teletreball 100%, jornades reduïdes als mesos de estiu i flexibilitat dhoraris per afavorir la conciliació.

*Tecnologies:

 • C#.
 • .NET Core.

Backend:

 • Entity Framework Core.
 • ASP .NET Core.
 •  

*Frontend:

 • Forms / .NET MAUI.
 • UN Platform.
 • Blaçor
 • Windows Presentation Foundation (WPF).
 • Universal Windows Platform (UWP).
 •  
 • Controls Telerik / Syncfusion / Infragistics.

*Eines:

 • Visual Studio 2019 / 2022.
 • Team Foundation Server (TFS) / Azure DevOps Server.
 • WiX (Instal·lador d’aplicacions).
 •  
 •  
 • Microsoft Domain-Specific Language Tools (DSL Tools).

*Arquitectura:

 • N-Capes.
 • Missatges / Busos (RabbitMQ, Rebus, etc.).
 •  

CQRS (pregunteu si coneixeu el terme).

*Pràctiques:

 • Principis SOLID.
 • Injecció de dependències.
 • Testeig Unitari / Integració / UI.
 • Revisions de codi.
 • Continuous Delivery.
 • Anàlisi estàtica de codi (FxCop i StyleCop, SonarQ).

*Idiomes:

 • Anglès escrit.
 • Es valorarà positivament el coneixement de francès, alemany, parlat.
INSCRIGUI

Técnico IT

Trabajas cara a usuario, así que tus aptitudes interpersonales son de gran importancia, la voluntad de atención a las necesidades de éstos es importante, además de una buena disposición al trabajo de equipo ya que colaboras estrechamente con tus compañeros/as.

A nivel técnico, tienes 2 años de experiencia mínima administrando sistemas, Windows y Linux. Experiencia en automatización de infraestructura. Experiencia en gestión de sistemas o infraestructuras en la nube. Experiencia en gestión de infraestructura virtual, hipervisores de máquinas virtuales y de contenedores. Conocimientos altos de seguridad de la infraestructura y servicios.

INSCRÍBASE

Desenvolupador/a VB6

Necessitem una persona amb 2 anys d’experiència mínima desenvolupant, en llenguatges de programació Visual basic 6 i T-SQL. IDEs: Visual Studio, Crystal Reports XI i .NET. Repositoris de codi: Microsoft Team Foundation Server, Sourcesafe.


T’agrada l’autoformació i la proactivitat, és molt important la bona actitud cap al treball en equip, ja que a la teva feina col·labores amb altres persones de desenvolupament, i també has de ser independent, capaç d’organitzar-te i planificar-te de manera eficient.

INSCRIGUI

Consultor Implantació Programari ResiPlus®

La funció fonamental serà dur a terme formacions en línia i presencials, així com l’elaboració de materials.

Es requereix do de gent, capacitat per transmetre coneixements, experiència al sector de la dependència i haver treballat amb ResiPlus®. Es valorarà positivament experiència com a formador/a i idiomes.

Estudis mínims: Formació Professional Grau Superior.
Experiència mínima no requerida.
Haver treballat al sector de la dependència.
Amplis coneixements de ResiPlus®.
Do de gents.
Es valoraran coneixement d’idiomes.
Residència Madrid i rodalies.

INSCRIGUI

Suport Tècnic Nivell 3

Experiència amb rendiment de SQL / Optimització de Queries / Auditories de performance

Experiència API Web troubleshooting (SOAP, Rest…)

Experiència en Entorns Microsoft (SO , Office)

Coneixements bàsics C# .NET / Powershell / VB6 / Javascript valorats​

INSRIGUI

Desenrotllador/a .NET

Ets una persona amb 2 anys dexperiència mínima desenvolupant, en llenguatges de programació: C#, Visual Basic .NET, T-SQL. Usant frameworks: Serveis SOAP XML WCF, WPF, Entity Framework i per eines: Visual Studio, Crystal Reports XI i .NET
Repositoris de codi: Microsoft Team Foundation Server, Sourcesafe.
Aptituds de la persona: Treball en equip, organització, planificació, proactivitatT’agrada l’autoformació i la proactivitat, és molt important la bona actitud cap al treball en equip, ja que a la teva feina col·labores amb altres persones de desenvolupament, i també has de ser independent, capaç d’organitzar-te i planificar-te de manera eficient.

INSCRIGUI

Responsable de Qualitat i aplicacions internes

Es requereix una persona responsable d’assegurar la qualitat de processos de l’empresa, gestionant projectes amb l’equip tècnic de qualitat, per a la consecució d’objectius.

Les vostres tasques estaran relacionades amb la millora contínua de processos (gestió de qualitat d’operacions); tasques de gestió d’equips (indicadors de desenvolupament, KPI’s) i a nivell tècnic participar en el desenvolupament d’un nou ERP i donar suport a aplicacions de l’empresa.

Es requereix experiència en un lloc similar, és desitjable una titulació acadèmica superior i alt nivell d’anglès. Es valoraran positivament els coneixements dʻestàndards de qualitat ISO 20.000, ITIL, Certificacions en metodologies com Scrum o Kanban. A nivell personal és molt important establir bones relacions a l’equip, capacitat d’anàlisi i de presa de decisions.

INSCRIGUI