ResiPlus® Bussiness Intelligence

ResiPlus® Bussiness Intelligence li facilita el tractament, anàlisi i consolidació de les dades recollides en el Centre. Combina i compara, entre d’altres: dades clíniques, personals, socials i econòmics del seu negoci. Podrà crear escenaris, fixar objectius, controlar resultats, així com obtenir informes que facilitin la presa de decisions.

descarregui pdf

La seva interfície dissenyada íntegrament amb gràfics i alertes, li proporciona un accés immediat als seus indicadors clau. Els panells de control s’organitzen per àrees, que contenen els indicadors i alertes configurats. Entre d’altres, vosté podrà conèixer dins del tauler de control sanitària:

MÉS COMPLEMENTS